De Diepe Straten, geliefd … nog meer in Coronatijden!

Het is je wellicht al opgevallen wanneer je de laatste tijd in de Diepe Straten kwam: de mensen hebben massaal de weg (terug) gevonden naar dit prachtig gebied!

Door de coronacrisis zijn de mensen natuur en rust in hun directe omgeving nog méér gaan appreciëren. De mentale en fysieke gezondheid gaan erop vooruit als je buiten tussen het groen even kan ontsnappen aan de druk(te) en onzekerheid dezer dagen.

Vorig jaar in april 2019 werden de Diepe Straten nog maar eens bedreigd door de aanvraag tot het opvullen van de leemputten. Net als in juli 2017, schoten buurtbewoners in actie en dienden massaal bezwaarschriften in. De Diepe Straten zijn gelukkig weer even safe na een weigering tot vergunning. VZW Red de Diepe Straten drong bij het stadsbestuur toen nog eens aan op een definitieve en duurzame oplossing voor dit gebied. Stad Ninove zou de nodige budgetten voorzien in zijn Meerjarenplan 2020-2025 om het randstedelijk recreatief groengebied te realiseren.

Het is tijdens deze coronacrisis heel duidelijk dat de ontwikkeling van dit gebied een kans is voor het stadsbestuur om voldoende kwalitatieve groene ruimte beschikbaar te stellen voor zijn inwoners.

Daarom roept ook vandaag VZW Red de Diepe Straten het Ninoofs stadsbestuur opnieuw op om zijn actieplan kenbaar te maken. De Diepe Straten en open kouter moeten gevrijwaard blijven van nog mogelijke toekomstige vergunningsaanvragen. Om een duurzaam en ecologisch realistisch plan te kunnen uitwerken stelt VZW Red de Diepe Straten een dialoog voor met (lokale) experten zodat een globaal plan kan opgemaakt worden voor dit mooie gebied.

De inwoners van Ninove, Denderhoutem en omstreken hebben nu en in de toekomst meer dan ooit nood aan een groene leefomgeving, waarin ze natuur en rust kunnen opzoeken.

 

Deel deze boodschap Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Ook Vlaams minister Zuhal Demir weigert de omgevingsvergunning

In juni 2019 weigerde de deputatie de omgevingsvergunningsaanvraag van de firma De Meuter tot opvulling van de zuidelijke put. De aanvrager vocht deze beslissing aan en ging begin juli 2019 in beroep. Maar ook Vlaams minister Zuhal Demir keurt nu de omgevingsvergunningsaanvraag af!

VZW Red de Diepe Straten is tevreden dat het protest van omwonenden en de inzet van het stadbestuur lonen.

De strijd is echter nog niet gestreden.  VZW Red de Diepe Straten dringt nog steeds aan op een definitieve oplossing voor dit gebied en wil samen met het stadsbestuur verder meewerken aan de argumentatie voor een dergelijk plan.

lees meer:  pers_weigering_minister_Nov-2019

 

 

Deel deze boodschap Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Géén windmolens in de Diepe Straten & Open Kouter

Standpunt ‘VZW Red de Diepe Straten’ over windmolens in de Diepe Straten & Open Kouter

We lezen op de website van Vlaanderen.be dat er veel aandacht besteed wordt aan een goede inplanting van de windturbines. De turbines worden zoveel mogelijk vlakbij andere infrastructuur zoals haven- en industriegebieden, autosnelwegen, spoorwegen, dijken of kanalen geplaatst. Daarbij wordt rekening gehouden met de mogelijke hinder voor omwonenden. En om ook de natuur zoveel mogelijk te ontzien, komen windturbines op veilige afstand van natuur- en vogelgebieden.

Het beschermde landschap ‘De Diepe Straten’ is vanuit historisch, landschappelijk en ecologisch oogpunt een hoogst waardevol onderdeel van het Ninoofs & Haalterts patrimonium. Dit zijn holle wegen, biologisch zeer waardevol, en ongetwijfeld één van de mooiste stukjes natuur in de streek.

In 2010 heeft de Stad Ninove negatief advies uitgebracht over een aanvraag van Electrawinds voor het plaatsen van windmolens op dezelfde plaats. We rekenen er op dat de stad bij dit standpunt blijft.

We roepen de Stad Ninove en de Gemeente Haaltert op om samen een beleid te voeren over de inplanting van windmolens op het grensgebied Haaltert-Ninove, los van de gemeente- en stadsgrenzen. Er staan windmolens langs de Expresweg Aalst-Ninove N45, op grondgebied Haaltert, ondertussen een vertrouwd beeld voor de bewoners van Ninove en Denderhoutem. In het Milieu Effecten Rapport (MER) van de afbakening Klein Stedelijk Gebied Ninove, zeggen de experts zeer duidelijk dat dit een ideale plaats was/is voor het plaatsen van windmolens en dat de Diepe Straten en de Open Kouter hierbij te ontzien zijn. Wij suggereren dan ook dat beleidsmakers duidelijke keuzes maken en ook continuïteit in dit beleid bewaken.

Als VZW zijn we vóór alle acties die de natuur en het klimaat ten goede komen. We willen alleen waken dat dit niet ten koste gaat van een prachtig stukje natuur op de rand van Ninove en Haaltert. Gesterkt door de gelijklopende visies van zowel Vlaanderen, Stad Ninove en de experten in deze materie, menen we dat het overduidelijk is dat deze windmolens niet thuis horen in de ‘open kouter’ en de diepe straten.

Deel deze boodschap Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Oproep aan het stadsbestuur voor een duurzaam plan voor de Diepe Straten!

Lees en steun het idee van VZW Red de Diepe Straten op het inspraakplatform van de stad Ninove.

De Diepe Straten is een prachtig gebied tussen Ninove en Haaltert van enkele vierkante kilometers aaneengesloten natuur, met oude en ecologisch zeer waardevolle en holle wegen. Die holle wegen zijn bovendien beschermd als cultuur-historisch landschap.

Wandelaars, mountainbikers, joggers, ruiters en paardenmenners komen er genieten van stilte en indrukwekkende vergezichten.

Al enkele keren was dit mooi gebied in gevaar door aanvragen voor grootse projecten van ontginning, opvulling en bebossing. De bewoners van Ninove en Haaltert hebben hier hevig en in groten getale tegen geprotesteerd. Het gebied is telkens gered kunnen worden. Echter, een langetermijnvisie is een must! Het stadbestuur moet zich hiervoor engageren en een plan uitwerken.

Dat duurzaam plan moet het unieke gebied vrijwaren van enige verdere verstoring en beschadiging van het landschap, fauna & flora. Het plan moet ook een opvulling van de bestaande putten verhinderen. Niemand wil jarenlang zwaar vrachtvervoer doorheen dicht-bewoonde straten met verkeersonveilige situaties tot gevolg. De focus moet liggen op een opwaardering en recreatieve invulling van het gebied.

In de petities en bezwaarschriften tegen de grootse projecten, hebben de bewoners van Ninove en Haaltert nadrukkelijk gevraagd om de rust voor mens & natuur te behouden, en dit unieke open gebied te beschermen.

De Diepe Straten zijn graag gezien. Wat je lief is, daar draag zorg je voor!

 

 

Deel deze boodschap Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

GOED NIEUWS!

De deputatie heeft de omgevingsvergunningsaanvraag van de firma De Meuter tot opvulling van de zuidelijke put geweigerd!

Dank aan de mensen die de moeite en tijd namen om te luisteren naar de VZW Red de Diepe Straten. Véél dank ook aan allen die bezwaar hebben aangetekend! Jullie inzet en protest hebben wel degelijk mede een rol gespeeld.

VZW Red de Diepe Straten betracht nu om de dialoog met stad Ninove en gemeente Haaltert verder te zetten met zicht op een concrete uitwerking van een langetermijnvisie voor dit mooie gebied. Er is dringend nood aan een duurzaam en leefbaar plan!

Deel deze boodschap Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

VZW pleit op Provinciale Omgevingsvergunningscommissie

Dinsdagochtend 28 mei 2019 bepleitten we als VZW onze standpunten en onze vraag tot weigering van de aanvraag voor opvulling in de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie in Gent.

Een 20-tal ambtenaren luisterden gedurende een 10tal minuten naar onze argumenten.

Ze kregen een historiek rond het ontstaan van de putten en ook een overzicht van de 3 verschillende aanvragen die in de voorbije 4 jaar de revu gepasseerd zijn. Wij wezen hen op de onduidelijkheden in het aanvraagdossier, de juridische hiaten en de zware veronderstellingen waar de aanvraag tot opvulling op gebaseerd is. Verder wezen we hen er nogmaals op dat opvulling nooit aan de orde was, dat de gebruikte wegen ongeschikt zijn voor het transport, en dat het gebied als zijn geheel dient beschouwd te worden. Ten slotte kaartten we ook de zware hinder voor de omwonenden en voor de diepe straten in zijn totaliteit aan en de mobiliteitsproblematiek over gans het traject.

Voor ons  werd het stadsbestuur van Ninovegehoord en na ons zou in principe firma ‘De Meuter’ ook nog gehoord worden.

Het is nu aan de ambtenaren om een advies te formuleren naar de deputatie, die dan voor de zomer een beslissing over deze aanvraag dient te nemen.

Eens we meer  informatie hierover beschikbaar hebben, delen we dit zo snel mogelijk.

Deel deze boodschap Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

De zwarte vlaggen wapperen nog!

Het openbaar onderzoek voor de aanvraag van een omgevingsvergunning door Firma De Meuter werd 7 april 2019 afgesloten. De beslissing van de deputatie Provincie Oost-Vlaanderen wordt verwacht voor/tijdens het groot zomerverlof.

De zwarte vlaggen wapperen nog!

VZW ‘Red de Diepe Straten’ zat en zit ondertussen niet stil. Er moet werk gemaakt worden van een lange-termijn oplossing waarin het behoud van de Diepe Straten én de leefbaarheid van de omwonenden gewaarborgd blijft. 

Als politiek neutrale VZW gaan we graag in op elke uitnodiging tot dialoog van gelijk welke politieke partij, firma, adviesorgaan of andere. Zo had de VZW de afgelopen tijd al een paar gesprekken en er staan er nog enkele meer op de agenda tijdens de komende weken.

In het aanvraagdossier van de firma De Meuter, heeft de VZW gevraagd om gehoord te worden tijdens de omgevingsvergunningscommissie. De VZW zal bijgevolg op 28 mei 2019 de bekommernissen van de buurtbewoners en Diepe Straten-sympathisanten gaan verdedigen op die commissie.

Deel deze boodschap Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Stad Ninove geeft negatief advies voor opvulling van zuidelijke put

VZW Red de Diepe Straten is zeer tevreden met het negatief advies dat de Stad Ninove afleverde voor de aanvraag tot een omgevingsvergunning door firma De Meuter.   Het is nu afwachten tot de finale beslissing van de provincie.

Lees hier het persbericht van Stad Ninove.

We laten de zwarte vlaggen nog wapperen!

Dank aan alle mensen die de moeite deden om voor 8 april 2019 de petitie te tekenen en bezwaar in te dienen!

 

 

Deel deze boodschap Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page