De plannen

Red de Diepe Straten en de open kouter!

Er werd op 30-06-2017 opnieuw een vergunningsaanvraag ingediend door ODM (Ontginningen De Mets) voor verdere leemontginning in Ter Duyst te Ninove. De aanvraag kan u hier downloaden.

De aanvraag bestaat samengevat uit:- ontginning van de resterende leem (ongeveer 3ha, 10 m diep) op percelen die grenzen aan een beschermde holle weg, de Diepe Straten;- opvulling van de reeds ontgonnen putten (voornamelijk tijdens jaren ’80 en ’90) met aangevoerde grond;- bebossen van de opgevulde putten waarbij 7 van de 10 ha privaat bos wordt.- de aanleg van een “tijdelijke werfweg” van meer dan één kilometer over een boomgaard, buurtweg en akkers. Praktisch gezien betekent dit bijna 1 miljoen m³ grondverzet. Indien dit op 10 jaar wordt gerealiseerd en 200 dagen per jaar wordt gewerkt, 

30-tonner

komt dit neer op
50 vrachtbewegingen 
per dag oftewel om de 8 minuten over de Denderhoutembaan.

Waarom zijn we hiertegen gekant?- mobiliteit en verkeersveiligheid zijn grote knelpunten in dit dossier, al jarenlang worden nieuwe tracés door de aanvrager verzonnen, maar de hinder blijft.

60.000 30-tonner vrachtwagens kunnen deze wegen niet aan.

De aanvrager stelt 2 tracés voor: via Ninove en/of via Denderhoutem. Een combinatie van beiden is ook mogelijk.

Via Ninove moet er in het voorgesteld tracé 1 fietspad en 2 fietsoversteekplaatsen worden gekruist én zal deze aan het Sint-Aloysiuscollege en De Lettertuin voorbij rijden.

Via Denderhoutem gaat het tracé naar het dorp, dan via de smalle Dwarsstraat en de smalle Schoolstraat naar de Expresweg. Ook hier vlak langs de Basisschool in de Zonnestraat. Extra gevaar dus!

– de jarenlange hinder en overlast voor omwonenden en iedereen die wel eens gaat wandelen/fietsen/paardrijden in de Diepe Straten en het omliggende gebied is onaanvaardbaar.

– de holle weg, de Diepe Straten, is een zeer kwetsbaar gebied en een beschermd landschap. Ontginnen tot op 10m van deze holle weg, druist in tegen het idee van een “beschermd landschap” en heeft een zeer negatieve invloed op fauna en flora;

– met de bestaande putten is er gedurende de laatste 20 jaar quasi niets gebeurd. In feite is de spontane verbossing dus al lang gestart. Nu eerst alles rooien, de putten opvullen en dan een bos aanleggen is niet noodzakelijk en schadelijk. Dit gebied kan perfect een recreatiegebied met natuur worden zonder de putten op te vullen en dan is het bijhorende transport niet nodig. Een win-win voor de omwonenden, recreanten en de natuur;

Dit voorliggend project is megalomaan en er bestaat hiervoor gewoonweg geen geschikt aan- en afvoertracé. De vergunningsaanvraag dient dan ook te worden afgekeurd door de provincie Oost-Vlaanderen en de Stad Ninove.

Op 5 september 2017 heeft ODM zijn dossier ingetrokken.  De vergunningsaanvraag vervalt dus. Bijgevolg dienen noch Stad Ninove, noch de Provincie een beslissing te nemen. VZW Red de Diepe Straten is tevreden met de intrekking van de aanvraag, echter blijft zeker aandachtig voor de toekomst.

 

Deel deze boodschap Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page